Όροι Εγγύησης baristaparts.gr

Επιπλέον των τυχόν εκ του νόμου δικαιωμάτων που προκύπτουν από την αγορά και την εγγύηση του κατασκευαστή , το νέο προϊόν καλύπτεται και από εγγύηση της baristaparts όπως αναφέρεται παρακάτω:

Η εγγύηση καλύπτει όλα τα ελαττώματα του προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης λόγω ελαττωμάτων στην κατασκευή ή το υλικό κατά την ημερομηνία αγοράς.

Μια επισκευή / αντικατάσταση βάσει αυτής της εγγύησης είναι δωρεάν. Δεν αποτελεί παράταση ή νέα έναρξη της περιόδου εγγύησης. Ανταλλακτικά μέρη ή προϊόντα γίνονται ιδιοκτησία μας. Τα νόμιμα δικαιώματά σας παραμένουν ανεπηρέαστα.

Αν κάποιο αίτημα Εγγύησης γίνει δεκτό, η baristaparts θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της και ο αγοραστής δεν θα χρεωθεί.

Οι επισκευές θα προγραμματιστούν και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη ροή της δουλειάς του πιστοποιημένου αντιπροσώπου baristaparts που έχει παραλάβει το μηχάνημα. Ο χρόνος της επιδιόρθωσης μπορεί να εξαρτηθεί και από την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή άλλων εξαρτημάτων.

Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς προς και από την έδρα της baristaparts, καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών, είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.

Η επισκευή γίνεται στην έδρα της baristaparts, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,

Για επισκευή στο χώρο σας, οι υπηρεσίες εάν και εφόσον καλύπτονται από την περιοχή που εξυπηρετούμε χρεώνονται βάσει του τιμοκαταλόγου επισκευών.(καλέστε για περισσότερες πληροφορίες).

Στην περίπτωση επιστροφής, μεταβείτε και διαβάστε τις επιστροφές παρ.2.

Η εγγύηση περιορίζεται στην επισκευή ή / και την αντικατάσταση και δεν περιλαμβάνει άλλες υποχρεώσεις.

Εγγυόμαστε τα προϊόντα είναι αυθεντικά και η εταιρεία baristaparts είναι εξουσιοδοτημένη να εμπορευματοποιήσει αυτό το προϊόν.

1. Υποχρεώσεις αγοραστών

Για να αποκτήσετε τα πλεονεκτήματα αυτής της εγγύησης, ο αγοραστής πρέπει να συμμορφωθεί με τους ακόλουθους όρους:
Αν υπάρχει κάποια βλάβη σε μια συσκευή που αγοράσατε μεσώ της baristaparts και αναγράφεται στην εγγύηση, ο αγοραστής πρέπει:
α) Να στείλει το μηχάνημα, με δικά του έξοδα στην baristaparts.
β) Να διαθέτει το πρωτότυπο τιμολόγιο η την απόδειξη αγοράς που χρησιμεύει ως ένδειξη τις εκτεταμένης εγγύησης.

2.Εξαιρέσεις και περιορισμοί της Εγγύησης

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Κάθε προϊόν που έχει επιχειρηθεί να επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή χωρίς προηγούμενη έγκριση της baristaparts.
  • Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
  • Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
  • Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη χρήση του μηχανήματος (ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης του μηχανήματος).
  • Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης της baristaparts.
  • Τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από τη μη τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών.
  • Ανταλλακτικά που έχουν φθαρεί φυσιολογικά κατά την χρήση.
  • Βλάβη που προκλήθηκε από χρήση ανταλλακτικών που δεν δόθηκαν από την baristaparts.
  • Βλάβη που προκλήθηκε από διαφορετική¬κακή συναρμολόγηση του μηχανήματος.
  • Βλάβη που έχει προκύψει από κακή ή λανθασμένη ρύθμιση διαφορετική από τις οδηγίες του βιβλίου χρήσης.

3.Όροι εγγύησης.

Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της baristaparts.

Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός προϊόντος, λόγω αδυναμίας επισκευής, δεν σημαίνει και επέκταση της εγγύησης.

Τα ανταλλακτικά ή τα προϊόντα που αντικαθίστανται, περιέχονται στην κυριότητά τής baristaparts.

Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής ή αντικατάστασης ενός προϊόντος, που είναι εντός εγγύησης, η υποχρέωση της baristaparts περιορίζεται ρητά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για την αγορά του προϊόντος.

4.Λοιποί οροί.

Τα επισκευασμένα προϊόντα, μετά την ενημέρωση του πελάτη, παραμένουν στο service της εταιρίας για τρεις μήνες. Μετά την παρέλευση των τριών μηνών, η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για περαιτέρω φύλαξη.

Σε περίπτωση μη λειτουργίας της συσκευής, η baristaparts δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ζημιές, τις καταστροφές, τις απώλειες, που πιθανόν να προκληθούν στον φυλασσόμενο χώρο, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών αποθετικών ή θετικών ζημιών, καθώς και για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

Η baristaparts δε φέρει καμία ευθύνη για τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία των συσκευών και αποκλειστικά υπεύθυνος γι’ αυτό είναι ο τεχνικός που έκανε την εγκατάσταση.(εφόσον δεν προκύπτει εγκατάσταση από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της baristaparts).

Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αντικατάσταση της συσκευής, παρά μόνον όταν είναι αδύνατη η επισκευή της. Στην περίπτωση αυτή, η baristaparts μπορεί να την αντικαταστήσει με άλλη, ίδιων ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών, του ιδίου ή διαφορετικού κατασκευαστή.

5. Δικαίωμα της baristaparts για τερματισμό.

Μόνο η baristaparts έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ της εγγύησης είτε ο αγοραστής έχει κάνει αίτηση για εγγύηση είτε όχι.

6. Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα.

6.2 Τα παραπάνω στοιχεία σας γνωστοποιούνται σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους/μεταπωλητές της baristaparts και θα διατηρηθούν όσο χρόνο διαρκεί η Εγγύηση ή αν προκύψουν σχετικές αξιώσεις μέχρι την παραγραφή τους.
6.3 Ο νόμος σας παρέχει το δικαίωμα:
(α) Να πληροφορηθείτε ποια στοιχεία σας έχουμε, για ποιο σκοπό και για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε,
(β) Να ζητήσετε να τα διορθώσουμε ή να τα συμπληρώσουμε π.χ. αν αλλάξετε τηλέφωνο,
(γ) Να τα διαγράψουμε ή να περιορίσουμε την χρήση τους, εφόσον δεν επιθυμείτε την Εγγύηση ή αν θεωρείτε ότι τα χρησιμοποιούμε παράνομα
(δ) Να τα διαβιβάσουμε σε τρίτους.
6.4 Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα και γενικά για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα στοιχεία σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην baristaparts και ιδανικότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@baristaparts.gr.