Επιστροφές

Πολιτική επιστροφών

  1. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιστρέφονται βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν με το σύνολο των εξαρτημάτων τους, των εντύπων που τα συνοδεύουν και της συσκευασίας τους σε άριστη κατάσταση, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Προς αποφυγή της ταλαιπωρίας σας, σας συστήνουμε να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα.
  2. Εάν τα προϊόντα που αγοράσατε αποδειχτούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά, τότε έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρία την επισκευή ή την αντικατάστασή τους ή την υπαναχώρηση από την σύμβαση πώλησης εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνετε κάθε σχετικό δικαίωμα και θεωρείται ότι το ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση.
  3. Αντικατάσταση / Επιδιόρθωση προϊόντων: Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρίας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγέλθηκαν, σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα (εσωτερικό ή εξωτερικό) στο προϊόν ή ελλείπει η συμφωνημένη ιδιότητα του και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του εκάστοτε προϊόντος.

Η εταιρία στην περίπτωση αυτή υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του προϊόντος αυτού με άλλο, χωρίς το εξωτερικό ελάττωμα. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν επιστραφούν εντός της προθεσμίας που προβλέπεται ανωτέρω, τότε η εταιρία δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και την πλήρη συσκευασία του.

Προσοχή: Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το ελάττωμα εμφανιστεί λόγω πλημμελούς εγκατάστασης του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

  1. Υπαναχώρηση

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που έχετε αγοράσει, έχετε τη δυνατότητα να μας το παραδώσετε ή να το αποστείλετε, στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του.

Προϊόν που επιστρέφεται με μεταφορέα της επιλογής σας, επιστρέφεται με δικό σας κίνδυνο. Επιβαρύνεστε με τα έξοδα επιστροφής και με τυχόν απομείωση της αξίας του προϊόντος για την διαπίστωση της οποίας η εταιρία μας ρητώς επιφυλάσσεται μέχρι την παραλαβή του επιστρεφόμενου προϊόντος.

  1. Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί. Χρήση ενός προϊόντος συνιστά π.χ.: η εγκατάσταση (π.χ. μηχανές καφέ), η θέση σε λειτουργία (π.χ. γρανιτομηχανές, παγομηχανές), η καταχώριση του προϊόντος, η τοποθέτηση συστατικών μερών πάνω στο προϊόν.

– Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή.
– Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους ασφαλείας.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων καθώς και το δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.

  1. Η εταιρία μας δε ευθύνεται σε περίπτωση που ο πελάτης παραλάβει το προϊόν σε αρίστη κατάσταση και εκ των υστέρων το προϊόν καταστραφεί ολικά ή μερικά, αλλοιωθεί ή χτυπηθεί κατά την διαδικασία μεταφοράς του στο τελικό σημείο τοποθέτησης του.
  2. Επιστροφή χρημάτων

Η εταιρία οφείλει να σας επιστρέψει τα χρήματα εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών αρχής γενομένης από την ημέρα παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης, αλλά έχει το δικαίωμα να καθυστερήσει την επιστροφή εάν δεν έχει λάβει πίσω το προϊόν / τα προϊόντα συνοδευόμενα υποχρεωτικά από την συσκευασία τους και το παραστατικό αγοράς αυτών.

Επισημαίνεται ότι εφόσον παραληφθεί το προϊόν και ελεγχθεί για τυχόν απομείωση της αξίας αυτού από την εταιρία μας, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με κατάθεση στον υποδεικνυόμενο από εσάς τραπεζικό λογαριασμό.

  1. Έξοδα επιστροφής προϊόντων

Τα έξοδα επιστροφής προϊόντων βαρύνουν την εταιρία στις εξής περιπτώσεις:

Α. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται προϊόντα διαφορετικά από τα παραγγελθέντα κατ’ είδος ή ποσότητα.

Β. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει κατασκευαστικό – πραγματικό ελάττωμα (εξωτερικό ή εσωτερικό)  ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας.

Γ. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της, που επηρεάζει αρνητικά την χρήση ή την ασφαλή λειτουργία του συγκεκριμένου προϊόντος. (Προσοχή: Σε περίπτωση που η αλλοίωση ή η καταστροφή της συσκευασίας του προϊόντος οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της εκάστοτε μεταφορικής εταιρίας/διανομέα, τα έξοδα επιστροφής δεν βαρύνουν την εταιρία).

Σας ενημερώνουμε ρητά ότι τα έξοδα επιστροφής προϊόντων βαρύνουν εσάς σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, πλην των ανωτέρω αναφερομένων (όπως ενδεικτικά σε περίπτωση που αλλάξετε γνώμη για το προϊόν χωρίς αυτό να φέρει κάποιο ελάττωμα (εσωτερικό ή εξωτερικό) ή χωρίς να ελλείπει από αυτό τυχόν συνομολογημένη ιδιότητα.)

  1. Οι πελάτες της Baristaparts.gr θα πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@baristaparts.gr ή προφορικώς στα τηλέφωνα 2315534995 ή 6984951850, την επιθυμία τους για επιστροφή των προϊόντων που αγόρασαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα αναφέροντας ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και αριθμό παραστατικού αγοράς και ένας εκπρόσωπός της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
  2. Λοιποί όροι

Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρείας  και του πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.